Công văn

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1 Số: 120/SGDĐT-TCCB 27-01-2023 Về việc triển khai thực hiện Quy định số 746-QĐ/TU ngày 01 tháng 12 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tải về
2 Số: 90/UBND-KTTH 12-01-2023 CVUB-Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 74/2022/QH15 của Quốc hội về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Tải về
3 Số: 60/SGDĐT-KHTC 11-01-2023 Về việc thực hiện học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập năm học 2022 - 2023 theo Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 20/12/2022 của Chính phủ Tải về
4 Số: 67/SGDĐT-GDTrH 11-01-2023 Vv hướng dẫn chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập cấp trung học phổ thông Tải về
5 Số: 103/STC-QLNS 09-01-2023 V/v triển khai Thông tư số 75/2022/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú Tải về
6 Số: 42/KH-UBND 06-01-2023 Kế hoạch phát động phong trào thi đua đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2023 - 2030 Tải về
7 Số: 03/TB-SGDĐT 06-01-2023 Thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2022 - 2023 Tải về
8 Số: 30/SGDĐT-GDTrH 05-01-2023 Về việc thông báo Quyết định phê duyệt Sách giáo khoa lớp 11 trong cơ sở giáo dục phổ thông Tải về
9 Số: 17/SGDĐT-VP 04-01-2023 V/v phổ biến, quán triệt Kết luận số 44-KL/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 74-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tải về
10 Số: 16/SGDĐT-GDTrH 04-01-2023 Triển khai Thông tư số 16/2022/TT-BGDĐT ngày 22/11/2022 của Bộ GDĐT và Công văn 4277/UBND-KGVX ngày 19/12/2002 của UBND tỉnh Tải về
11 Số: 05/BC-SGDĐT 04-01-2023 Báo cáo đánh giá công tác ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2022 và định hướng triển khai công tác dạy học lớp 12, ôn thi tốt nghiệp năm học 2022-2023 Tải về
12 Số: 2727/SGDĐT-GDTrH 31-12-2022 Về việc thông báo Quyết định phê duyệt sách giáo khoa lớp 8 trong cơ sở giáo dục phổ thông Tải về
13 Số: 07/CT-UBND 30-12-2022 CTUB V/v tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum Tải về
14 Số: 2711/SGDĐT-VP 30-12-2022 V/v chấn chỉnh việc thu bảo hiểm y tế tại các cơ sở giáo dục Tải về
15 Số: 498/BC-SGDĐT 29-12-2022 Tình hình thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông Tải về
16 21/2022/TT-BGDĐT 28-12-2022 Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức thiết bị, thí nghiệm trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập Tải về
17 Số: 22/2022/TT-BGDĐT 28-12-2022 Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức giáo vụ trong trường phổ thông dân tộc nội trú; trường trung học phổ thông chuyên; trường dự bị đại học và trường dành cho người khuyết tật công lập Tải về
18 Số: 226/TB-SGDĐT 26-12-2022 Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ năm 2023 Tải về
19 Số: 4354/BC-TCT 23-12-2022 Báo cáo sơ kết năm 2022 kết quả thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tải về
20 Số:164 /KH-SGDĐT 23-12-2022 Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023 Tải về
21 Số: 2661/SGDĐT-QLCLGDCN 23-12-2022 V/v triển khai thực hiện đánh giá công nhận danh hiệu "Công dân học tập" giai đoạn 2021-2030 Tải về
22 Số 2654/SGDĐT-VP 22-12-2022 V/v triển khai thực hiện Luật Bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Tải về
23 Số 2649/SGDĐT-TCCB 22-12-2022 V/v triển khai Thông tư số 17/2022/TT-BGDĐT ngày 05/12/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Tải về
24 Kèm theo QĐ số 573/QĐ-UBND 16-12-2022 Dah sách công nhận cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự" năm 2022 Tải về
25 Số 573/QĐ-UBND 16-12-2022 Quyết định công nhận cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự" năm 2022 Tải về
26 Nghỉ tết âm lịch và nghỉ lễ Quốc Khánh 16-12-2022 Về việc nghỉ tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Tải về
27 Kê hoạch Bồi dưỡng mô đun 6 08-12-2022 Tải về
28 Kế hoạch phối hợp tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 07-12-2022 Tải về
29 Kế hoạch phối hợp tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 07-12-2022 Tải về
30 Phụ lục kèm theo Thông tư số 17/2022/TT-BGDĐT 05-12-2022 Thông tư số 17/2022/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 12 năm 2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư số 19/2019/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tải về
31 Kế hoạch kiểm tra nội bộ tháng 12/2022 03-12-2022 Tải về
32 Công văn hướng dẫn thực hiện một số nội dung về thu, quản lý, sử dụng, miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập năm học 2022-2023 02-12-2022 Tải về
33 Quyết định ban hành Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum 02-12-2022 Tải về
34 V/v triển khai đăng ký tài khoản giao dịch điện tử, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội số đối với học sinh, sinh viên 30-11-2022 Tải về
35 Kế hoạch số 3626/KH-UBND 29-11-2022 Triển khai thực hiện Kế hoạch số 3626/KH-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 1046/QĐ-TTg ngày 06 tháng 9 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ Tải về
36 Số 87a/QĐ-THPTDT 27-10-2022 QĐ Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ Tải về
37 Số 85a/QĐ-THPTDT 05-10-2022 QĐ Ban hành Quy chế hoạt động kiểm tra nội bộ trường học Tải về
38 Số 60a/QĐ-THPTDT 05-9-2022 Quyết định va Quy định tiếp công dân Tải về
39 40a/QĐ-THPTDT 25-8-2022 QĐ ban hành Bộ Quy định quy tắc ứng xử của CB,GV,NV Tải về
40 Thông tư 22 – BGDĐT 20-07-2021 Tải về
41 Thông tư 26-BGDĐT 26-08-2020 Tải về
42 Thông tư 58-BGDĐT 12-12-2011 Tải về
43 Quy định tính điểm thi đua (giáo viên) NH 2022-2023 Quy định cách tính điểm thi đua dành cho Giáo viên Tải về
44 Quy định tính điểm thi đua (Nhân viên) NH 2022-2023 Quy định cách tính điểm thi đua dành cho Nhân viên Tải về