THÔNG TIN - Tổ Văn Phòng

Trần Thị Yến
Trần Thị Yến Tổ Văn Phòng Nhân viên 0982790155

Sinh năm 1978
Trung cấp Y tế

Nguyễn Thị Nga
Nguyễn Thị Nga Tổ Văn Phòng Nhân viên 0935924624

Sinh năm 1985
Nhân viên VP

Trần Thị Lam
Trần Thị Lam Tổ Văn Phòng nhân viên 0979297091

Sinh năm 1984
Nhân viên VP

Trần Thị Lộc Uyển
Trần Thị Lộc Uyển Tổ Văn Phòng Kế toán 0947909477

Kế Toán

Lưu Xuân Thu Tổ Văn Phòng Bảo vệ 0345129474

Nhân viên bảo vệ

Nguyễn Quang Tính Tổ Văn Phòng Bảo vệ 0977285146

Nhân viên bảo vệ