THÔNG TIN - Tổ Hóa học

Phạm Xuân Thọ
Phạm Xuân Thọ Tổ Hóa học Phó Bí thư Đảng bộ / Giáo viên / TV hội đồng trường 0988793815

Thạc sỹ Hóa học

Lê Thị Hằng
Lê Thị Hằng Tổ Hóa học TTCM 0935623379

Sinh năm 1983
Thạc sỹ Hóa học

Hồ Thị Bích Vân
Hồ Thị Bích Vân Tổ Hóa học Phó bí thư Đoàn 0905565533

Sinh năm 1983
Cử nhân Hóa học

Nguyễn Đình Nghĩa
Nguyễn Đình Nghĩa Tổ Hóa học Trưởng ban HDNNLL / TPCM 0909399268

Sinh năm 1982
Thạc sĩ Hóa học

Hồ Thị Thu Mến
Hồ Thị Thu Mến Tổ Hóa học Giáo viên 01672183280

Sinh năm 1976
Cử nhân Hóa học

Lê Thị Nhung
Lê Thị Nhung Tổ Hóa học Nhân viên 0962446359

Sinh năm 1985
Nhân viên thiết bị

Lê Tường Vi
Lê Tường Vi Tổ Hóa học Giáo viên 0944983817

Sinh năm 1979
Cử nhân Hóa học

Nguyễn Thị Lan
Nguyễn Thị Lan Tổ Hóa học Giáo viên 0905580061

Sinh năm 1979
Cử nhân Hóa học