THÔNG TIN - Tổ Sử - Địa - GDCD

Võ Thị Phúc
Võ Thị Phúc Tổ Sử - Địa - GDCD TTCM / Bí thư chi bộ 3 0985483401

CNSP Lịch sử

Phạm Thị Nga
Phạm Thị Nga Tổ Sử - Địa - GDCD Giáo viên 0909491691

Sinh năm 1982
Cử nhân Địa lý

Nguyễn Thị Thảo Trang
Nguyễn Thị Thảo Trang Tổ Sử - Địa - GDCD Giáo viên 0935627897

Sinh năm 1982
Cử nhân Lịch sử

Phan Thị Nên
Phan Thị Nên Tổ Sử - Địa - GDCD Giáo viên 01654570929

Sinh năm 1971
Cử nhân Lịch sử

Huỳnh Thị Kim Liên
Huỳnh Thị Kim Liên Tổ Sử - Địa - GDCD Giáo viên 0975869559

Sinh năm 1978
Cử nhân Lịch sử

Nguyễn Thị Bích Quy
Nguyễn Thị Bích Quy Tổ Sử - Địa - GDCD Giáo viên 0905992237

Sinh năm 1981
Cử nhân Địa lý

Đào Thị Phương Thanh
Đào Thị Phương Thanh Tổ Sử - Địa - GDCD Giáo viên 0989500919

Sinh năm 1984
Cử nhân Địa lý

Đoàn Thị Ngọc Hạnh
Đoàn Thị Ngọc Hạnh Tổ Sử - Địa - GDCD Giáo viên 0989073755

Sinh năm 1983
Cử nhân Địa lý

Nguyễn Nữ Lương Sinh Ái Hoàng
Nguyễn Nữ Lương Sinh Ái Hoàng Tổ Sử - Địa - GDCD Giáo viên 0984325979

Cử nhân SP GDCD