Văn bản Bộ GDĐT

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1 Số: 159/KH-BGDĐT 15-02-2023 Kế hoạch Triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2023 Tải về
2 Số: 22/2022/TT-BGDĐT 28-12-2022 Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức giáo vụ trong trường phổ thông dân tộc nội trú; trường trung học phổ thông chuyên; trường dự bị đại học và trường dành cho người khuyết tật công lập Tải về
3 21/2022/TT-BGDĐT 28-12-2022 Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức thiết bị, thí nghiệm trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập Tải về
4 Phụ lục kèm theo Thông tư số 17/2022/TT-BGDĐT 05-12-2022 Thông tư số 17/2022/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 12 năm 2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư số 19/2019/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tải về
5 Thông tư 22 – BGDĐT 20-07-2021 Tải về
6 Thông tư 26-BGDĐT 26-08-2020 Tải về
7 Thông tư 58-BGDĐT 12-12-2011 Tải về