THÔNG TIN - Tổ Sinh - CN

Cao Thị Thanh Nguyên
Cao Thị Thanh Nguyên Tổ Sinh - CN TTCM 0978047206

Thạc sĩ Sinh học

Đặng Thị Minh Trí
Đặng Thị Minh Trí Tổ Sinh - CN Giáo viên 0976004289

Sinh năm 1978
Cử nhân KTNN

Nguyễn Tài Tuấn
Nguyễn Tài Tuấn Tổ Sinh - CN Nhân viên 01658266648

Sinh năm 1982
Cử nhân Sinh học

Đinh Thị Thanh Loan
Đinh Thị Thanh Loan Tổ Sinh - CN Giáo viên 0972041145

Sinh năm 1980
Cử nhân Sinh học

Lê Thị Huyền Trâm
Lê Thị Huyền Trâm Tổ Sinh - CN Giáo viên 0983514499

Sinh năm 1980
Cử nhân Sinh học

Phan Văn Trường
Phan Văn Trường Tổ Sinh - CN Phó Bí thư Đoàn 0935421659

Sinh năm 1982
Cử nhân KTCN

Nguyễn Thị Thu Hiền
Nguyễn Thị Thu Hiền Tổ Sinh - CN Giáo viên 0965558257

TĐCM: SP Sinh

Trịnh Thị Loan
Trịnh Thị Loan Tổ Sinh - CN Giáo viên 0976729156

Sinh năm 1983