THÔNG TIN - Ban NN-LĐ-TT

Nguyễn Đình Nghĩa
Nguyễn Đình Nghĩa Ban NN-LĐ-TT Trưởng ban HDNNLL / TPCM 0909399268

Sinh năm 1982
Thạc sĩ Hóa học

Nguyễn Ngọc Hùng
Nguyễn Ngọc Hùng Ban NN-LĐ-TT TPCM / Giáo viên 0905400855

Sinh năm 1986
Cử nhân Thể dục

Nguyễn Thị Thu Hằng
Nguyễn Thị Thu Hằng Ban NN-LĐ-TT Chủ tịch hội LHTN / Giáo viên 01662129090

Cử nhân Thể dục

Nguyễn Tài Tuấn
Nguyễn Tài Tuấn Ban NN-LĐ-TT Nhân viên 01658266648

Sinh năm 1982
Cử nhân Sinh học

Phan Văn Hồng
Phan Văn Hồng Ban NN-LĐ-TT Giáo viên 0345875707

Sinh năm 1983
Cử nhân GDQP

Phan Văn Trường
Phan Văn Trường Ban NN-LĐ-TT Phó Bí thư Đoàn 0935421659

Sinh năm 1982
Cử nhân KTCN

Trương Thị Oanh
Trương Thị Oanh Ban NN-LĐ-TT Giáo viên 0905779042

Sinh năm 1985
Cử nhân Thể dục