THÔNG TIN - Chi bộ 3

Võ Thị Phúc
Võ Thị Phúc Chi bộ 3 TTCM / Bí thư chi bộ 3 0985483401

CNSP Lịch sử

Phan Thị Nga
Phan Thị Nga Chi bộ 3 Giáo viên 01696354809

Sinh năm 1975
Cử nhân Văn

Phạm Thị Nga
Phạm Thị Nga Chi bộ 3 Giáo viên 0909491691

Sinh năm 1982
Cử nhân Địa lý

Nguyễn Thị Mỹ Lài
Nguyễn Thị Mỹ Lài Chi bộ 3 Tổ phó 0982842189

Sinh năm 1974
Thạc sỹ Văn

Y Cảnh
Y Cảnh Chi bộ 3 Đảng ủy viên / Giáo viên 0978033407

Sinh năm 1982
Thạc sỹ Văn

Nguyễn Thị Thảo Trang
Nguyễn Thị Thảo Trang Chi bộ 3 Giáo viên 0935627897

Sinh năm 1982
Cử nhân Lịch sử

Đào Thị Phương Thanh
Đào Thị Phương Thanh Chi bộ 3 Giáo viên 0989500919

Sinh năm 1984
Cử nhân Địa lý

Đoàn Thị Ngọc Hạnh
Đoàn Thị Ngọc Hạnh Chi bộ 3 Giáo viên 0989073755

Sinh năm 1983
Cử nhân Địa lý

Trần Thị Mỹ Hương
Trần Thị Mỹ Hương Chi bộ 3 Phó chủ tịch 0983429799

Sinh năm 1978
Cử nhân Văn

Võ Thị Ngọc Dung
Võ Thị Ngọc Dung Chi bộ 3 Giáo viên 0905901701

Sinh năm 1979
Cử nhân Văn

Trương Thị Oanh
Trương Thị Oanh Chi bộ 3 Giáo viên 0905779042

Sinh năm 1985
Cử nhân Thể dục