THÔNG TIN - Tổ Tin - TD - QPAN

Nguyễn Thị Nga
Nguyễn Thị Nga Tổ Tin - TD - QPAN Tổ trưởng 0915624779

TĐCM: Thạc sĩ KHMT

Nguyễn Ngọc Hùng
Nguyễn Ngọc Hùng Tổ Tin - TD - QPAN TPCM / Giáo viên 0905400855

Sinh năm 1986
Cử nhân Thể dục

Nguyễn Thị Thu Hằng
Nguyễn Thị Thu Hằng Tổ Tin - TD - QPAN Chủ tịch hội LHTN / Giáo viên 01662129090

Cử nhân Thể dục

Quách Thị Luyến
Quách Thị Luyến Tổ Tin - TD - QPAN Giáo viên 0985394782

Sinh năm 1973
Cử nhân Tin học

Phan Văn Hồng
Phan Văn Hồng Tổ Tin - TD - QPAN Giáo viên 0345875707

Sinh năm 1983
Cử nhân GDQP

Thái Thị Mỹ Hạnh
Thái Thị Mỹ Hạnh Tổ Tin - TD - QPAN Giáo viên 0934815958

Sinh năm 1982
Cử nhân Tin học

Trương Đình Linh
Trương Đình Linh Tổ Tin - TD - QPAN Giáo viên 01683862504

Sinh năm 1969
Cử nhân Toán-Tin

Trương Thị Oanh
Trương Thị Oanh Tổ Tin - TD - QPAN Giáo viên 0905779042

Sinh năm 1985
Cử nhân Thể dục