5. Hướng dẫn quần chúng học sinh 12 (các em đạt giải KHKT, HSG cấp tỉnh) viết lí lịch cá nhân.

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem: