3. Triển khai đánh giá, xếp loại viên chức năm 2023 vào chiều Thứ 6, ngày 01 tháng 12 năm 2023 (Tổ chuyên môn: Từ 13 giờ 30 phút; Liên tịch: Từ 15 giờ 00 phút).

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem: