3. Tổ chức Hội thảo “Trường học hạnh phúc – Con đường chúng ta đi” -Thời gian: 13 giờ 30 phút, 09 tháng 12 năm 2023 -Địa điểm: Hội trường; -Thành phần: Toàn thể CBGVNV của Nhà trường.

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem: