2. Hội nghị BCH Đảng bộ về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo quản lý, đảng viên năm 2023. – Thời gian:13h15’, ngày 06/12/2023 (chiều thứ 4); – Địa điểm: Phòng họp liên tịch; – Thành phần: BCH Đảng bộ, Bí thư CB, VP Đảng ủy.

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem: