2. Hoàn thành việc nhập điểm kiểm tra, đánh giá giữa kì I trên phần mềm Vnedu chậm nhất ngày 29/11/2023. Các tổ CM gửi Báo cáo phân tích, đánh giá chất lượng kiểm tra giữa kì I theo môn, theo lớp về trường chậm nhất ngày 30/11/2023.

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem: