1. Họp và thống nhất một số nội dung cho việc tổ chức kiểm tra dạy học tăng cường: -Thời gian: 10 giờ 25 phút, Thứ 2, ngày 04 tháng 12 năm 2023; -Địa điểm: Phòng họp liên tịch; -Thành phần: Thầy Cường, thầy Quý, thầy Trung và các giáo viên được tổ phân công ra để đối với các môn có dạy học tăng cường trong Nhà trường;

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem: