THÔNG TIN - Tổ Sinh - CN

Lê Thanh Xuân
Lê Thanh Xuân Tổ Sinh - CN Tổ trưởng 0983992974

Sinh năm 1974
Cử nhân Sinh học

Đinh Thị Thanh Loan
Đinh Thị Thanh Loan Tổ Sinh - CN Giáo viên 0972041145

Sinh năm 1980
Cử nhân Sinh học

Lê Thị Huyền Trâm
Lê Thị Huyền Trâm Tổ Sinh - CN Giáo viên 0983514499

Sinh năm 1980
Cử nhân Sinh học

Đặng Thị Minh Trí
Đặng Thị Minh Trí Tổ Sinh - CN Giáo viên 0976004289

Sinh năm 1978
Cử nhân KTNN