THÔNG TIN - Tổ Văn Phòng

Nguyễn Thị Nga Tổ Văn Phòng Nhân viên 0935924624

Sinh năm 1985
Nhân viên VP

Nguyễn Tài Tuấn Tổ Văn Phòng Nhân viên 01658266648

Sinh năm 1982
Cử nhân Sinh học

Trần Thị Yến Tổ Văn Phòng Nhân viên 0982790155

Sinh năm 1978
Trung cấp Y tế

Lê Thị Nhung Tổ Văn Phòng Nhân viên 0962446359

Sinh năm 1985
Nhân viên thiết bị

Trần Thị Lam Tổ Văn Phòng nhân viên 0979297091

Sinh năm 1984
Nhân viên VP