THÔNG TIN - Tổ Tin - CN

Quách Thị Luyến
Quách Thị Luyến Tổ Tin - CN Tổ trưởng 0985394782

Sinh năm 1973
Cử nhân Tin học

Thái Thị Mỹ Hạnh
Thái Thị Mỹ Hạnh Tổ Tin - CN Giáo viên 0934815958

Sinh năm 1982
Cử nhân Tin học

Trương Đình Linh Tổ Tin - CN Giáo viên 01683862504

Sinh năm 1969
Cử nhân Toán-Tin

Nguyễn Thị Nga
Nguyễn Thị Nga Tổ Tin - CN Giáo viên 01685074059

Sinh năm 1987
Cử nhân Tin học

Trịnh Ngọc Phúc Tổ Tin - CN Giáo viên 01213898911

Sinh năm 1983
Cử nhân Tin học

Phan Văn Trường
Phan Văn Trường Tổ Tin - CN Giáo viên 0935421659

Sinh năm 1981
Cử nhân KTCN

Trịnh Thị Loan
Trịnh Thị Loan Tổ Tin - CN Giáo viên 0976729156

Sinh năm 1983