THÔNG TIN - Tổ Sử - GDCD

Võ Thị Phúc
Võ Thị Phúc Tổ Sử - GDCD Tổ trưởng 0985483401

Sinh năm 1976
Cử nhân Lịch sử

Nguyễn Thị Thảo Trang
Nguyễn Thị Thảo Trang Tổ Sử - GDCD Giáo viên 0935627897

Sinh năm 1982
Cử nhân Lịch sử

Phan Thị Nên Tổ Sử - GDCD Giáo viên 01654570929

Sinh năm 1971
Cử nhân Lịch sử

Huỳnh Thị Kim Liên
Huỳnh Thị Kim Liên Tổ Sử - GDCD Giáo viên 0975869559

Sinh năm 1978
Cử nhân Lịch sử

Phạm Thị Hồng Tú Tổ Sử - GDCD Giáo viên 0986095283

Sinh năm 1983
Cử nhân GDCD