THÔNG TIN - Tổ Ngoại ngữ

Bùi Thị Nhã Trúc
Bùi Thị Nhã Trúc Tổ Ngoại ngữ Tổ trưởng 0972482098

Sinh năm 1973
Cử nhân Tiếng Anh

Trần Thị Thục Trinh
Trần Thị Thục Trinh Tổ Ngoại ngữ Tổ phó 01687686684

Sinh năm 1975
Cử nhân Tiếng Anh

Trương Thị Nguyên
Trương Thị Nguyên Tổ Ngoại ngữ Giáo viên 0973326108

Sinh năm 1976
Cử nhân Tiếng Anh

Hồ Thị Phượng Tổ Ngoại ngữ Giáo viên 01652927753

Sinh năm 1978
Cử nhân Tiếng Anh

Nguyễn Thị Hạnh Tổ Ngoại ngữ Giáo viên 0977798189

Sinh năm 1982
Cử nhân Tiếng Anh

Hoàng Thị Mai Loan
Hoàng Thị Mai Loan Tổ Ngoại ngữ Giáo viên 0906418998

Sinh năm 1984
Cử nhân Tiếng Anh

Mai Thị Hoài Thơ
Mai Thị Hoài Thơ Tổ Ngoại ngữ Giáo viên 0988276609

Sinh năm 1987
Cử nhân Tiếng Anh