THÔNG TIN - Tổ Hóa - TD

Cao Xuân Dinh Tổ Hóa - TD Phó Tổ trưởng 0905991467

Sinh năm 1982
Thạc sỹ Hóa học

Trịnh Phạm Huyền Tuyên
Trịnh Phạm Huyền Tuyên Tổ Hóa - TD Giáo viên 01697133368

Sinh năm 1975
Cử nhân Hóa học

Lê Thị Hằng
Lê Thị Hằng Tổ Hóa - TD Phó Tổ trưởng 0935623379

Sinh năm 1983
Thạc sỹ Hóa học

Hồ Thị Bích Vân
Hồ Thị Bích Vân Tổ Hóa - TD Giáo viên 0905565533

Sinh năm 1983
Cử nhân Hóa học

Hồ Thị Thu Mến
Hồ Thị Thu Mến Tổ Hóa - TD Giáo viên 01672183280

Sinh năm 1976
Cử nhân Hóa học

Lê Tường Vi
Lê Tường Vi Tổ Hóa - TD Giáo viên 0944983817

Sinh năm 1979
Cử nhân Hóa học

Nguyễn Đình Nghĩa Tổ Hóa - TD Giáo viên 0909399268

Sinh năm 1982
Thạc sĩ Hóa học

Nguyễn Thị Lan
Nguyễn Thị Lan Tổ Hóa - TD Giáo viên 0905580061

Sinh năm 1979
Cử nhân Hóa học

Nguyễn Ngọc Hùng
Nguyễn Ngọc Hùng Tổ Hóa - TD Giáo viên 0905400855

Sinh năm 1986
Cử nhân Thể dục

Trương Thị Oanh
Trương Thị Oanh Tổ Hóa - TD Giáo viên 0905779042

Sinh năm 1985
Cử nhân Thể dục

Nguyễn Thị Thu Hằng
Nguyễn Thị Thu Hằng Tổ Hóa - TD Giáo viên 01662129090

Sinh năm 1990
Cử nhân Thể dục