THÔNG TIN - Tổ Địa lý

Phạm Thị Nga
Phạm Thị Nga Tổ Địa lý Tổ trưởng Tổ trưởng

Sinh năm 1982
Cử nhân Địa lý

Nguyễn Thị Bích Quy
Nguyễn Thị Bích Quy Tổ Địa lý Giáo viên 0905992237

Sinh năm 1981
Cử nhân Địa lý

Đào Thị Phương Thanh Tổ Địa lý Giáo viên 0989500919

Sinh năm 1984
Cử nhân Địa lý

Đoàn Thị Ngọc Hạnh
Đoàn Thị Ngọc Hạnh Tổ Địa lý Giáo viên 0989073755

Sinh năm 1983
Cử nhân Địa lý