THÔNG TIN - Đảng bộ

Lê Đắc Tường
Lê Đắc Tường Đảng bộ Bí thư Đảng bộ 0905154394

Sinh năm 1974
Hiệu trưởng

Lê Thanh Xuân
Lê Thanh Xuân Đảng bộ Phó Bí thư đảng bộ 0983992974

Sinh năm 1974
Tổ trưởng tổ Sinh-CN

Võ Thị Phúc
Võ Thị Phúc Đảng bộ Chi ủy viên 0985483401

Tổ trưởng tổ Sử-GDCD