THÔNG TIN - Đảng bộ

Lê Thanh Xuân
Lê Thanh Xuân Đảng bộ Phó Bí thư đảng bộ 0983992974

Sinh năm 1974
Tổ trưởng tổ Sinh-CN

Võ Thị Phúc
Võ Thị Phúc Đảng bộ Chi ủy viên 0985483401

Tổ trưởng tổ Sử-GDCD