THÔNG TIN - BCH Công Đoàn

Trần Thị Mỹ Hương
Trần Thị Mỹ Hương BCH Công Đoàn Phó chủ tịch 0983429799

Sinh năm 1978
Cử nhân Văn

Phạm Xuân Thọ
Phạm Xuân Thọ BCH Công Đoàn Phó Hiệu trưởng 0988793815

Sinh năm 1975
Thạc sỹ Hóa học
Phó HT năm học 2019-2020