THÔNG TIN - Ban Giám Hiệu

Lê Đắc Tường
Lê Đắc Tường Ban Giám Hiệu Hiệu trưởng 0905154394

Năm sinh: 1974
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Văn học
Địa chỉ Email: ledactuong@gmail.com

Hồ Hùng Linh
Hồ Hùng Linh Ban Giám Hiệu Phó Hiệu trưởng 0905152783

Năm sinh: 1968
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Vật lý
Địa chỉ email: hhlinh.thptdt@kontum.edu.vn

Phạm Xuân Thọ
Phạm Xuân Thọ Ban Giám Hiệu Phó Hiệu trưởng 0988793815

Sinh năm 1975
Thạc sỹ Hóa học
Phó HT năm học 2019-2020

Đặng Thị Hồng Hiệp Ban Giám Hiệu Phó Hiệu trưởng 0983030901

Phó Hiệu trưởng NH 2019-2020
Thạc sỹ Tiếng Anh