THÔNG TIN - Ban Giám Hiệu

Lê Đắc Tường
Lê Đắc Tường Ban Giám Hiệu Hiệu trưởng 0905154394

Năm sinh: 1974
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Văn học
Địa chỉ Email: ledactuong@gmail.com

Nguyễn Công Lý
Nguyễn Công Lý Ban Giám Hiệu Phó hiệu trưởng 0913430846

Năm sinh: 1966
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Văn
Địa chỉ email: nguyencongly.duytan@kontum.edu.vn

Hồ Hùng Linh
Hồ Hùng Linh Ban Giám Hiệu Phó Hiệu trưởng 0905152783

Năm sinh: 1968
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Vật lý
Địa chỉ email: hhlinh.thptdt@kontum.edu.vn